𝐐𝐮𝐲 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐢 | Vhope

Giới thiệu truyện:

Bộ này mình hoàn giúp, không phải của mình nên làm ơn không reup hay chuyển ver! Cảm ơn! Chapter 1->4: Sồi Chapter 5->end: min Thanks for all <3 #min💜

Danh sách chương: