[ Tuấn Hạn ] Chung Sống

Giới thiệu truyện:

Những câu chuyện thường ngày của Tuấn Hạn, có ngọt có ngược, xôi thịt đầy đủ. Các cô đọc vui vẻ. Nhân vật không thuộc về mình, nhưng truyện thuộc về mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: