Thơ (sưu tầm)

Giới thiệu truyện:

Thơ mọi thể loại, lụm lặt nhiều nơi, nếu không có nguồn có thể góp ý bổ sung. Đăng chủ yếu là để có thể đọc lại, cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: