(NBN-CĐ-XK) Vô Tình Chi Luyến.

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện: Vô Tình Chi Luyến. Dịch Nghĩa: Không Tình Biết Yêu. Thể Loại: Nữ Biến Nam, Cường Công Thụ, Đấu Tranh, HE hoặc BE, Ngược Ngược, Ngọt Ngọt, 1x2. Nhân Vật Chính: Ất Khủy Hảo (Tuyết Ung Quân Ngữ) - Khuyết Khuynh Huyết Tình, Sa Kỳ Lập Hạ, Nhĩ Thế Ca Bắc (Tuyết Ngã Úc Tử) - Quan Từ Yên. Nhân Vật Phụ: Ất Âu Họa Nghi - Thượng Hòa Kỳ, Ất Triển Phong Yết - Khúc Chử Quyển. ~ [3] ~

Danh sách chương: