JENSOO - Mục rữa 🔞

Giới thiệu truyện:

Tâm hồn của Jennie Kim chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ít ra nó thuộc về Kim Jisoo. "Phá vỡ chính là cách để bắt đầu." ⚠️ Ngược, H, SM, Drama, and more ... 10/2/2020 - ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: