BTS | TEXT

Giới thiệu truyện:

「Send」 「Seen」 「Reply」 「One-shot;Text」 ©_trashmooooo_ [One-shot;Text] ©Sugar_To_My_Coffee [Text] ©hellchyeahZL [One-shot] trans by minnigga • bản dịch đã có sự cho phép của author. vui lòng không mang bản dịch ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của translator. ranking: #1 - truyện ngắn (172302)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: