" Bảo Vệ " Không Đáng

Đăng bởi: motthuxaxi0204

Cập nhật: 03-02-2021


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cuốn đầu tay cũng như cuốn tâm đắc nhất, từ câu truyện lẫn câu nói có chút thay đổi cũng như cốt truyện, tuyện do tự tay viết, cảm xúc cũng tùy hứng nên cũng không mong gạch đá. "Bảo Vệ" không đáng : Đang tiếp diễn 「保護」はそれだけの価値はない : 進行中 Tác giả: Nhược Thiên Âu Giới thiệu : - Đối với những gì mấy người làm, nó không đáng để ta bỏ sức ra để bảo vệ nên đừng quay lại đây_Naruto -Làm ơn chỉ còn cậu có thể giúp được chúng tôi thôi_ tất cả đều quỳ rạp xuống - " Bảo Vệ" các người không đáng_Naruto CP: giống như những kết cấu của phim, chỉ có một chút thay đổi nhân vật lẫn tính cách, và nhiều cp mới như cái tên cũng thế.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: